‼ JAVNI POZIV NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE PRAVNIM OSEBAM ZA ELEKTRIČNA VOZILA 101SUB-EVPO22

– Od 10. junija 2022 je odprt Javni poziv Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 101SUB-EVPO22.
 
– Namenjen je določenim pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet.
 
– Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a na električni pogon ali predelava vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije.
 
– Upravičene do spodbud so pravne osebe javnega prava, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna; nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu in pravne osebe zasebnega prava, ki so že pred sprejetjem novele Zakona o davku na dodano vrednost imele pravico do odbitka DDV.
 
– Ta pravica je za vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov.
Skip to content