SOCIO – HUB

Poln naziv projekta: Vozlišče družbeno odgovornih podjetniških idej

Akronim: Socio- hub

Sklad: ESRR

Finančni okvir: Skupna vrednost operacije je 37.770,33 EUR skupna vrednost upravičenih stroškov operacije znaša 35.687,48 EUR, skupna vrednost zaprošenih nepovratnih sredstev znaša 28.549,98 EUR

Prijavitelj projekta: Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, javni zavod

Partner projekta: ZAVOD ZA SVETOVANJE, PROMOCIJO IN VARNO UPORABO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (IT) ORMOŽ, SOCIALNO PODJETJE (skrajšano Z-Eniac Ormož, so.p.)

Pod-ukrep: 1.2.1 Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu

Povzetek projekta:

Projekt je namenjen nadgradnji spodbujanju in oblikovanju čvrstega ter inovativnega podpornega okolja, katero bo spodbujalo razvoj poslovnih modelov družbeno odgovornega podjetništva, kakor tudi klasičnega podjetništva. Namenjen je tudi oblikovanju partnerstev med sektorjem družbeno odgovornega podjetništva, lokalnih skupnosti in podjetij ter inovativnimi posamezniki s ciljem oblikovanja inovativnih družbenih inovacij. Sektor družbeno odgovornega podjetništva dopolnjuje ponudbo javnih tržnih storitev, oziroma zapolnjuje vrzeli specifičnih potreb lokalnega okolja v katerem prej navedena podjetja delujejo. Podporno okolje prilagojeno za specifične potrebe subjektov družbeno odgovornega podjetništva je pomembno tudi zaradi zasledovanja ciljev Evropske Komisije, ki ta sektor prepoznava kot pomemben del družbeno ekonomskega prostora.

Pomanjkanje delovnih mest in neugodni demografski trendi so največji problem območja LAS UE Ormož, zato sta si partnerja v operaciji SOCIO – HUB zadala cilj, da z operacijo prispevata k izboljšanju stanja na tem področju. Operacija načrtuje tudi  vlaganje v osnovno opremo, za vzpostavitev samega SOCIO – HUB-a in je nujna za izvajanje programov izobraževanja, promocije, oziroma izvajanje storitev podpornega okolja za podjetništvo, kakor tudi za samo izvedbo operacije. Vodilni partner v operaciji je Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, javni zavod (v nadaljevanju RRC Ormož). Partner je socialno podjetje Z-eniac so.p. (v nadaljevanju Z-eniac). Operacija prispeva k spodbujanju delovanja socialnega, družbeno odgovornega podjetništva, kakor tudi klasičnega tipa podjetništva. Oba tipa podjetništva sta ključna za razvoj regije in zagotavljanje zdravja in kakovosti življenja ljudi. V pretežni meri se bo operacija izvajala v naselju Ormož, saj bo SOCIO – HUB imel tam svoj sedež. Udeleženci izobraževanja pa bodo iz celotne upravne enote Ormož, zato bo operacije imela učinke na celotno območje LAS UE Ormož. Operacija  prispeva k naslednjemu cilju SLR LAS UE Ormož:

1.2  Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo.

Skozi operacijo SOCIO HUB se bodo izvedle sledeče aktivnosti:

–    Obveščanje javnosti. V okviru tega sklopa, se bo pripravila vsebina in tisk promocijskega materiala, obveščanje preko spletne strani, informiranje preko družbenih omrežij

–   Nabava osnovne opreme za vzpostavitev SOCIO – HUBA (mize, pisarniški stoli, interaktivni monitor, omari, sedalne vreče, kaširana tabla, tabureji)

–    Priprava mentorsko izobraževalnega programa za razvoj družbeno odgovornih podjetniških idej

–    Izvedba mentorsko izobraževalnega programa za kreiranje družbeno odgovornih podjetniških idej.

–    Izvedba delavnic / izobraževanj za bodoče podjetnike “Naj ideja postane posel”: Samo izobraževanje oziroma delavnice bodo obsegale vsaka po 5 ur s sledečimi tematikami:  javno nastopanje, računovodstvo, zakonodaja, podjetništvo, razvoj podjetniške ideje ter marketing

–   Zaključni podjetniški “mingl” z namenom mreženja med podjetniki in bodočimi podjetniki ter lokalno skupnostjo.

 

Časovna izvedba projekta: 

Faza 1:
Predviden začetek operacije/1. faze: 1.7.2022
Zaključek operacije/1. faze: 31.12.2022
Faza 2:
Predviden začetek operacije/2. faze: 1.1.2023
Zaključek operacije/2. faze: 31.7.2023
Trajanje operacije (dni) 396 dni

 

Pričakovani rezultati projekta:

  • Pri izvedenih izobraževanjih in delavnicah tako za podjetnike, kateri se želijo ukvarjati z družbeno odgovornim podjetništvom kakor tudi za klasične podjetnike, se bo rezultat kazal v bolj izobraženih podjetnikih na območju LAS UE Ormož..
  • Kot rezultat operacije se bo pokazal tudi vzpostavljen prostor SOCIO HUB za kreiranje družbeno odgovornih podjetniških idej
  • Nabavljena oprema ta SOCIO – HUB (mize, stoli, interaktivni monitor, sedalne vreče, tabureji, omare)
  • Rezultat pri obveščanju javnosti z izdelavo promocijskega materiala se bo kazal po obdobju dveh let v večji obveščenosti javnosti in prepoznavnosti izobraževanja na področju podjetništva na območju LAS UE Ormož.

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content