studioKroG

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

Akronim projekta: studioKroG

Naslov projekta: Studio krožnega gospodarstva

Projekt studioKroG (ATP22) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021, program: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj, Slovenija

Projektni konzorcij:

  • Center ponovne uporabe d.o.o., so.p., Slovenija
  • OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Slovenija
  • Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, Slovenija
  • FONIX, Norveška

 

Celotna vrednost projekta: 776.975,00 EUR

Vrednost sofinanciranja: 776.975,00 EUR

Trajanje projekta: 1. 5. 2022 do 30. 4. 2024

NAMEN PROJEKTA

Projekt studioKroG ima pomembno vlogo pri reševanju izzivov pomanjkanja razumevanja krožne rabe virov, kjer bomo s celovitim pristopom ponovne uporabe in dizajnom zavrženih predmetov oz. odpadkov presegli obstoječo prakso na primeru rabljenih ladijskih kontejnerjev. Kljub temu, da krožno gospodarstvo predstavlja prednostno usmeritev v državi, še vedno se daje prednost novogradnjam in novi opremi, saj obstoječa (gradbena) zakonodaja ne vključuje krožnega pristopa rabe virov. Hkrati bomo s projektom dokazali, kako se s ponovno uporabo, popravili in dizajnom odpadkov pretrga tesna povezava med gospodarsko rastjo in rabo virov.

CILJ PROJEKTA

Ker bi krožno gospodarstvo lahko zmanjšalo emisije TGP za 39% (energetika.net), obstaja ogromen potencial na strani gospodinjstev in industrije, vendar je prenizka osveščenost in premalo praktičnih (spo)znanj, ki bi motivirale pri odločitvi za krožne pristope. Projekt ima pomembno vlogo pri večji materialni učinkovitosti, saj bodo odpadki uporabljeni kot viri. Za postavitev (mobilnega) studia krožnega gospodarstva bodo uporabljeni zavrženi ladijski kontejnerji z novo, navdušujočo in prepričljivo vsebino prikaza možnosti ponovne uporabe in dizajna odpadkov v celostnem pogledu krožnega gospodarstva namesto  uporabe deviških materialov. Celotni krožni kompleks ozelenjenih zabojnikov na zunanjih stenah bo hkrati prikaz spodbujanja zelenih površin in cvetočih rastlin za divje opraševalce.

Splošni cilj projekta je s povečanjem ponovne uporabe in dizajnom odpadkov zmanjšati pritisk na potrebe po deviških materialih in emisije TGP. Specifični cilji so naslednji:

  • izboljšati (medsektorsko) sodelovanje skupnosti za uveljavljanje načel krožne rabe virov,
  • boljše razumevanje krožnega gospodarstva s ponovno uporabo in eko-dizajnom odpadkov,
  • zmanjšati porabo deviških materialov na pilotni izvedbi uporabe zavrženih kontejnerjev s funkcionalnimi prostori (studioKroG), opremljeni izključno po principu ponovne uporabe in industrijske simbioze.

Projekt bo z uporabo inovativnega pristopa, da uporabimo samo to, kar že obstaja, odprl povsem novo dimenzijo in vprašanje, še zlasti v sedanji energetski in gospodarski krizi pomanjkanja surovin, ki smo jim priča.

UČINKI IN TRAJNOST PROJEKTA

StudioKroG kot pilotni projekt temelji na dejstvu, da rešitev podnebnih sprememb in prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ni v omejevanju in prepovedovanju, ampak, da spodbudimo družbeno odgovorno podjetništvo in vzpostavimo novo »tekmovalnost« v družbi, lokalnih skupnostih v smislu kako živeti in ustvarjati s čim manjšo porabo virov in energije.

Investicija vzpostavlja inovativne načine sodelovanja med različnimi deležniki (javni/zasebni, (socialno) podjetništvo in javna podjetja, izobraževalne institucije, javnost) na lokalni/nacionalni ravni, omogoča krožne modele poslovanja s transformacijo odpadkov v uporabne, kjer se ne bodo uporabljali deviški materiali. Projekt  je zasnovan tako, da bodo ciljne skupine spremljale preobrazbo odpadkov v namen funkcionalne rabe in sinergijskih učinkov na ravni delavnic, demo-prikazov, izobraževanj, usposabljanj, video-prikazov, fotogalerije idr.

Investicija bo omogočala motivacijo ciljnih skupin za praktični in izkustveni prikaz ponovne uporabe in krožnega gospodarstva tako v času izvajanja projekta kot po zaključku projekta (CPU). Praktičnih dokazov o pomenu krožnega gospodarstva na konkretnih primerih je namreč premalo in zato ljudje ne zaupajo v realnost obvladovanja podnebnih sprememb in nujne ukrepe na tem področju.

Gre za prvi tovrstni projekt, ki bo v praksi dokazal, da je krožno gospodarstvo mogoče izvajati že pri vsakem posamezniku in da je realnost uspeha ravno v močni vlogi družbenega vzorca, ki se oblikuje najprej v posamezniku, družini in skupnosti. Investicija bo postala tudi vsestransko zanimiva, tako za učne, edukacijske kot za podjetniške namene, kakor tudi za trend »waste design« v namen prikaza trajnostnega turizma, info točk, raziskovalne namene, cenovno ugodne bivalne enote za mlade ali starejše, prostorske rešitve za migrante idr.

S projektom odpiramo nove priložnosti za lokalne skupnosti, arhitekte in oblikovalce, gradbena podjetja in druga MSP, organizacije s področja ravnanja z odpadki in krožne rabe virov, izobraževalne ustanove, NVO idr. na področju krožnega ravnanja v praksi kot za odločevalce na nacionalnem nivoju sistemske ureditve krožnega pristopa rabe virov.

Za več informacij: polona@rrc-ormoz.si

https://www.norwaygrants.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

https://eeagrants.org/

@EEANorwayGrantsSlovenia

@EEANorwayGrants

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsebina je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno projektni konzorcij studioKroG in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Navedba finančne podpore

Projekt studioKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR. Namen projekta je razvoj inovativne zelene rešitve s celovitim pristopom ponovne uporabe in eko-dizajna odpadkov za zmanjševanje porabe deviških materialov in povečanje razumevana krožnega gospodarstva. 

 

POVABILO DELEŽNIKOM K SODELOVANJU »OGLED DOBRE PRAKSE KROŽNEGA GOSPODARSTVA NA NORVEŠKEM«

Spoštovani,

Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, javni zavod partner projekta studioKroG, ki ga financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021, program: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Namen projekta: Razvoj inovativne zelene rešitve s celovitim pristopom ponovne uporabe in eko-dizajnom odpadkov za zmanjšanje porabe deviških materialov in povečanje razumevanja krožnega gospodarstva na pilotni postavitvi zavrženih kontejnerjev kot studia krožnega gospodarstva.

S projektom bomo dokazali 100% »reuse« pristop in popoln izogib rabe deviških materialov pri investiciji (postavitev zavrženih kontejnerjev, zunanja in notranja opremljenost funkcionalnih prostorov po principu ponovne uporabe in dizajn odpadkov), kar bo odprlo nove priložnosti tako v vsakem gospodinjstvu kot v gradbenem sektorju in pri arhitektih, načrtovalcih, lokalnih skupnosti, investitorjih in izvajalcih ter na področju zakonodaje z vidika obveznega krožnega pristopa.

Cilj projekta: Reševanje izzivov oz. priložnosti v našem pilotnem projektu namreč ponuja konkretno implementacijo novega akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in dokazuje, kako tudi v vsakdanjem življenju s potrošnjo in uporabo »re-use« izdelkov, ki jih je mogoče znova uporabiti in popraviti, (eko)oblikovati pretrgati tesno povezavo med gospodarsko rastjo in rabo virov ter povečati boljše razumevanje delovanja krožnega gospodarstva med ciljno populacijo projekta.

V okviru projekta bomo izvedli aktivnost »A.T2.1 Prenos dobre prakse iz Norveške« na področju tehničnega in dizajnerskega koncepta odpadkov za prehod v krožno gospodarstvo in bo med drugim za ciljne skupine projekta organiziran ogled in seznanitev z dobrimi praksami krožnega gospodarstva na Norveškem (Sandefjord) v času od 17.9.2022 do 21.9. 2022. Ciljna skupina oz. deležniki so zunanji strokovnjaki s področja arhitekture, oblikovanja, gradnje, ministrstva, občine, fakultete, NVO, MSP, ravnanja z odpadki, krožne rabe virov idr.

Namen je, da zunanji strokovnjaki iz različnih področij, na podlagi ogledov in seznanitve z norveškimi primeri dobre prakse krožnega gospodarstva, ponovne uporabe in dizajna odpadkov kot virov ter inovativnimi rešitvami, ki jih nudijo z mobilnimi enotami po principu krožne rabe virov, prispevajo k nadgradnji in izvajanju krožnega gospodarstva v Sloveniji na različnih ravneh: strateški, sistemski, izvedbeni in družbeno odgovorni ravni. Prednost bodo imeli strokovni deležniki iz področja gospodarstva kateri se ukvarjajo z modularnimi gradnjami ter predstavniki lokalnih skupnosti, kateri porivajo področje gospodarstva in gradbeništva.

V ta namen vabimo deležnike, da za ogled dobrih praks krožnega gospodarstva na Norveškem izrazijo interes z e-sporočilom na: nina@rrc-ormoz.si ali na telefonsko številko 040 353 528 do 28.6.2022. Z izbranim deležnikom bomo sklenili sporazum o povračilu potnih in namestitvenih stroškov skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (U.l. RS 87/22), pri čemer je sodelovanje prostovoljno in ni plačano.

Obveznosti deležnika so:

  • aktivno sodelovanje na organiziranih dogodkih na Norveškem v okviru ogleda dobrih praks krožnega gospodarstva v času od 17.9.2022 do 21.9.2022,
  • sodelovanje pri definiranju koncepta modela izvajanja in nadgradnje krožnega gospodarstva v Sloveniji – priprava poročila.

S spoštovanjem,

Nina Prelog, vodja tima studioKroG

Razvojno raziskovalni center RRC Ormož

 

Projekt studioKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR

 

https://www.norwaygrants.si

@EEANorwayGrantsSlovenia

@EEANorwayGrants

 

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content